wo 07 jun. 2023

Wet Toekomst Pensioen aangenomen

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Na meerdere malen uitstel is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) per 30 mei jl. eindelijk definitief geworden. Van de 141 Eerste Kamerleden stemden 93 voor en 48 tegen. De nieuwe wetgeving gaat al per 1 juli aanstaande in, maar wél is een overgangsregime van toepassing voor per deze datum reeds bestaande pensioenregelingen. Uiterlijk 1 januari 2028 zullen alle pensioenvoorzieningen in Nederland aan de Wtp moeten voldoen.

Korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen:


  1. Alle pensioenregelingen worden uiterlijk per 1 januari 2028 premieovereenkomsten, ook bestaande middelloon- en eindloonregelingen (uitkeringsovereenkomsten).

  2. Voor bestaande beschikbare premieregelingen (peildatum 1 juli 2023) met een stijgende premiestaffel mag gebruik worden gemaakt van het overgangsregime en dus ook na 2027 in stand blijven voor werknemers die uiterlijk 31 december 2027 (was 31 december 2026) nieuw in dienst treden.

  3. Werknemers die vanaf uiterlijk 1 januari 2028 nieuw in dienst treden, krijgen een nieuwe pensioenregeling met gelijkblijvend premiepercentage (zgn. “flatrate”) van maximaal 30% van de pensioengrondslag (salaris -/- AOW-franchise).

  4. Indien werknemers door de omzetting in de arbeidsvoorwaarde pensioen er op achteruitgaan, dienen zij gecompenseerd te worden. Veelal betreft dit de leeftijdscategorie 45-68 jaar. De compensatie kan plaatsvinden in de vorm van extra pensioen of extra salaris. In geval van compensatie in de vorm van extra pensioen geldt dit ook voor nieuwe medewerkers. De hoogte van de compensatie is niet vastgelegd en zal moeten worden overeengekomen tussen werkgever en medewerkers (en indien van toepassing OR of PVT).

  5. De tot uiterlijk 1 januari 2028 bij een verzekeraar opgebouwde pensioenaanspraken in de vorm van eindloon of middelloon kunnen ongewijzigd in stand blijven. Deze hoeven ook niet (in tegenstelling tot bij pensioenfondsen opgebouwde aanspraken) te worden omgezet in een persoonlijk pensioenkapitaal (invaren). Uiterlijk tot 1 januari 2028 kunnen deze pensioenregelingen nog worden omgezet naar een leeftijdsafhankelijke (stijgende) premiestaffel. Ook hiervoor geldt vervolgens een overgangsregime. Uiterlijk per 1 januari 2028 dienen nieuwe medewerkers in een nieuwe pensioenregeling met gelijkblijvend premiepercentage (“flatrate”) te worden opgenomen.

  6. Het partnerpensioen wordt niet langer afhankelijk van de door te brengen diensttijd. Uiterlijk per 1 januari 2028 dient het partnerpensioen te worden uitgedrukt als een vast percentage (maximaal 50%) van het pensioengevend jaarsalaris. Standaard wordt het partnerpensioen op risicobasis (zonder waarde-opbouw) verzekerd. De partnerdefinitie wordt uniform.

  7. Vanaf 2024 wordt het waarschijnlijk mogelijk om 10% van het opgebouwde pensioen in één keer te laten uitkeren (“lumpsum”).

  8. Een vervroegd pensioen mag nog maar maximaal 10 jaar vóór de AOW-datum ingaan. Een verklaring dat niet meer gewerkt gaat worden is niet langer nodig.

  9. De lijfrentepremie-aftrekruimte neemt aanzienlijk toe: deze wordt ook 30% in plaats van de huidige 13,3%. Deze maatregel gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in en geldt dus voor het hele belastingjaar 2023.

  10. Last but not least: de opnameleeftijd in de pensioenregeling wordt vanaf 1 januari 2024 (!) verplicht gesteld op de 18-jarige leeftijd, nu is dit veelal 21 jaar. Dit betekent dat medewerkers vanaf 18 jaar vanaf 1 januari aanstaande aangemeld dienen te worden.

Hoe nu verder?
Indien je een pensioenvoorziening hebt afgesloten via Quintes, gaan wij je de komende tijd uiteraard begeleiden bij de overgang naar een pensioenregeling die voldoet aan de Wtp. Dit begint dus al spoedig, vanwege de opnameleeftijd welke per 1 januari aanstaande verlaagd wordt naar 18 jaar.

Wil je nu al meer informatie of advies over het effect van de Wtp, neem dan contact met ons op.

Quintes blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Waar nodig word je uiteraard nader geïnformeerd.